Personuppgiftsbehandling på ölavtalet.se

Allmänt

Ölavtalet.se tillhör Spendrups Bryggeriaktiebolag (org.nr. 556079-6871, ”oss” eller ”vi”). När du besöker och använder ölavtalet.se kan vi komma att samla in och behandla personuppgifter om dig. Vi är personuppgiftsansvariga för den behandlingen.

Denna information om personuppgiftsbehandling anger vilka kategorier av personuppgifter som vi, i samband med ölavtalet.se, behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Begreppet ”personuppgifter” betyder all information som är hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person, såsom identifieringsuppgifter (namn, telefonnummer och e-mail) och uppgifter om åtgärder som den identifierbara personen vidtar på ölavtalet.se (t.ex. ingåendet av ett ölavtal).

Begreppet ”behandling” inrymmer alla åtgärder som involverar personuppgifter, såsom insamling, lagring, delning, användning, överföring och radering av personuppgifter.

”Tillämplig dataskyddslagstiftning” betyder vid var tid gällande lagstiftning, förordningar, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras personuppgifter som är tillämplig på den perosnuppgiftsbehandling vi utför, inklusive EU- förordningen 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, den s.k. GDPR.

Vår personuppgiftsbehandling

Som framgår av nedan behandlar vi personuppgifter enbart för att tillhandahålla tjänsten på Ölavtalet.se. Vi använder alltså inte personuppgifterna för några andra ändamål (såsom t.ex. marknadsföring).

Vi behandlar följande personuppgifter, för följande ändamål:

För- och efternamn

Uppgifterna behandlas (inkl. sparas) för att identifiera de presumtiva parterna till Ölavtalet (dvs. du och den person du ska ta en öl med) inför varandra inför ingåendet av ett ölavtal, och för att upprätta det skriftliga Ölavtalet. Uppgifterna behandlas också för att legitimera (identifiera) respektive part via BankID.

Personnummer (via BankID)

Uppgifterna behandlas, genom att läsas in och sparas i ett hashat (oläsbart), för att kunna legitimera (identifiera) dig och koppla dig till det ölavtal du ska ingå.

IP-nummer

Uppgifterna behandlas för att validera riktigheten i din BankID-signatur.

Mobiltelefonnummer och e-mailadress

Om du väljer att ange mobiltelefonnummer eller e-mailadress behandlas det för att skicka dig notiser om dina ölavtal och för att skapa ditt användarkonto på Ölavtalet.se, så att du kan se dina ölavtal.

Inloggningscookie

För dig som identifierar dig med BankID kommer en cookie för att spara din inloggningsession sparas i din browser. Cookien innehåller en krypterad version av ditt hashade personnummer. Cookien och inloggning bevaras i max en timme och tas bort efter fem minuters inaktivitet.

Uppgift om innehållet i dina ölavtal (inkl. signatur)

Det skriftliga Ölavtalet, som innehåller ditt för- och efternamn, uppgift att du signerat och uppgifter om dina åtaganden enligt Ölavtalet, behandlas genom att sparas digitalt enligt endan angiven bevarandetid eller till dess att både du och din motpart i avtalet raderar det på Ölavtalet.se.

Bevarandetid

För parter som ingår (signerar) ett ölavtal sparas uppgifterna ovan (i den mån inte annat anges ovan) t.o.m. december 2019. För parter som inte ingår ett ölavtal sparas uppgifterna i 14 dagar från att vi tog emot dem

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för all vår personuppgiftsbehandling enligt ovan är att den är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten på ölavtalet.se, och att vårt berättigade intresse av att tillhandahålla tjänsten väger tyngde än de registrerade personernas intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Överföring av personuppgifter och anlitande av biträden

Vi överför inte dina uppgifter till någon utomstående, med undantag för de uppgifter som du, genom att använda tjänsten på Ölavtalet.se, begär att vi ska överföra till din motpart i det ölavtal du avser ingå (dvs. den person du vill ta en öl med)

För driften av Ölavtalet.se arbetar vi med en samarbetspartner, som därigenom agerar personuppgifts-biträde åt oss. Det sker i enlighet med mellan oss ingått biträdesavtal.

Säkerhet

Vi säkerställer att tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att skydda personuppgifter från olaglig eller oavsiktlig förlust eller förvanskning, samt från otillåten eller olaglig tillgång till personuppgifter. Till skydd för personuppgifter har alltså lämpliga skyddsåtgärder vidtagits med hänsyn till de särskilda risker som är kopplade till en viss behandling av personuppgifter och den nivå av känslighet som är kopplad till personuppgifterna.

Dina rättigheter

Rätt till rättelse och registerutdrag

Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter.

Du har också rätt att begära att få ut ett registerutdrag avseende dina personuppgifter som vi behandlar. Vi har rätt att ta ut en avgift om du begär registerutdrag mer än en gång per år.

Rätt att motsätta dig behandling

Om du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt legitima intresse att behandla dina personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av dina skäl, motsätta dig behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Om du motsätter dig behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder om du har rätt till radering enligt punkt "Rätt till radering" ovan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss att dina personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

  • behandlingens ändamål;
  • de kategorier av personuppgifter som behandlas;
  • mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
  • den tid under vilken personuppgifterna behandlas;
  • information om de rättigheter som återges häri;
  • information om källan från vilken personuppgifterna har samlats in.

Utöver detta har du även på begäran rätt att få dina personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format. Vi har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller funderingar som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att framföra eventuella klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina personuppgifter, kontakta gärna oss genom följande kontaktinformation:

gdpr@spendrups.se

Spendrups Bryggeriaktiebolag
Att: GDPR
Vårby Allé 39
143 40 Vårby